Πρόσφορο

Θήκη για πρόσφορο 2 (Κωδ. 1445)
Σφραγίδα για πρόσφορο (Κωδ. 1172)